KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC: “HÒA GIẢI CÁC TRANH CHẤP DÂN SỰ VÀ KINH DOANH, THƯƠNG MẠI” DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT, ĐẠI HỌC HUẾ TỔ CHỨC

Ngày 29/12/2021, Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã tổ chức Hội thảo “Hòa giải các tranh chấp Dân sự và Kinh doanh thương mại”.

Hội thảo có 22 bài viết và có 04 bài tham luận đã được báo cáo tại Hội thảo, vơi các nội dung (1) Hòa giải trong tố tụng trọng tài, PGS.TS. Đỗ Văn Đại; (2) Một số vấn đề về hòa giải thương mại trong tương quan so sánh giữa Nghị định 22/2017/NĐ-CP với Luật hòa giải đối thoại tại tòa án, LS. La Minh Tường; (3) Hòa giải trực tuyến trong tố tụng để giải quyết tranh chấp dân sự, TS. Nguyễn Hải An; (4) Tiêu chuẩn đối với hòa giải viên theo Luật hòa giải đối thoại Tòa án năm 2020, TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng.

Link tải Toàn văn Kỷ yếu Hội thảo tại đây: Kỷ yếu Hội thảo về Hòa giải

Translate »