BỘ TƯ PHÁP TỔ CHỨC HỘI THẢO THAM VẤN DỰ THẢO BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GIA NHẬP CÔNG ƯỚC LIÊN HỢP QUỐC VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA HÒA GIẢI CỦA VIỆT NAM

Ngày 03-9-2021, Bộ Tư Pháp tổ chức Hội thảo trực tuyến tham vấn Dự thảo Báo cáo Đánh giá khả năng gia nhập Công ước Liên Hợp quốc về giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải của Việt Nam.

Hội thảo ghi nhận nhiều ý kiến của các chuyên gia, nhiều ý kiến đánh giá cao các ưu điểm, thuận lợi của việc Việt Nam sớm gia nhập Công ước về hòa giải. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến tỏ ra thận trọng, cần phải xem xét kỹ về mặt thời gian, thời điểm. Đồng thời, nhiều ý kiến cũng đề nghị nâng cấp Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại thành luật.

Translate »